Dešťovka

Dotace Dešťovka motivuje k zachytávání a využívání srážkové vody nebo šedé odpadní vody k účelům, na které majitelé domů obvykle využívají vodu pitnou.

Dotace Dešťovka již není samostatným dotačním titulem tak, jako dříve. Čerpání dotace je nově podmíněno kombinací s dalším úsporným opatřením, například zateplení domu, fotovoltaika, tepelné čerpadlo a podobně.

Odborný posudek pro dotaci Dešťovka se změnami v Nové zelené úsporám již není potřeba. dle textu výzvy postačí Zpráva o instalaci zařízení/realizaci opatření.

Pro koho je dotace Dešťovka určena?

Rodinné domy

Majitelé rodinných a bytových domů, které slouží k trvalému bydlení.

Rekreační stavby

Stavby pro rodinnou rekreaci nebo budovy bez čísla popisného, musí však sloužit k trvalému bydlení min. 2 roky před dotací.

3 varianty finanční pomoci

Akumulace dešťové vody
s využitím pouze
pro zálivku

Určení:
pouze stávající domy

Výpočet dotace:
20 000 Kč + 3 500 Kč * použitelný objem nádrže

Maximální výše dotace
55 000 Kč

Akumulace dešťové vody
s využitím pro zálivku
a splachování

Určení:
novostavby + stávající domy

Výpočet dotace:
30 000 Kč + 3 500 Kč * použitelný objem nádrže

Maximální výše dotace
65 000 Kč

Využití šedé vody pro
zálivku a splachování
s možností využití dešťové vody

Určení:
novostavby + stávající domy

Výpočet dotace:
70 000 Kč + 3 500 Kč * použitelný objem nádrže

Maximální výše dotace
105 000 Kč

Další podmínky

Maximální finanční podpora je 50 % z celkové investované částky, zároveň je zastropována částkou viz tabulka výše.

Musí se odvádět ideálně 100% plochy střechy. V odůvodněných případech alespoň 50 % střechy obytného domu. Minimální velikost nádrže je 2m3 – preferovanou variantou podzemní nádrž. V případě využití dešťové vody na splachování musí být u stávajících domů napojena alespoň jedna toaleta, u novostaveb všechny.

Dotaci nelze čerpat na umístění nádrží ke stavbám, které nejsou se zemi spojené pevným základem, stavby dočasné a na výrobky plnící funkci stavby. To se týká i oblíbených mobilheimů.

O dotaci je možné žádat před samotnou realizací, během realizace a ve lhůtě do 24 měsíců po dokončení prací. Žádosti se podávají výhradně elektronicky.

Uznatelné výdaje

– nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody),

– instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení zařízení na přívod elektrické energie).

V případě realizace svépomocí bude jako způsobilý výdej uznán pouze nákup použitého materiálu, technologie a zapůjčení nezbytných nástrojů.

K doložení výdajů slouží především dodavatelské faktury a doklady o jejich uhrazení.